Terms & ConditionsTerms and Conditions

Algemene voorwaarden ABE club & lounge

Artikel 1: definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Megabar Amsterdam BV: De besloten vennootschap Megabar Amsterdam BV, mede handelend onder de naam ABE club & lounge, haar rechtsopvolgers, haar dochtervennootschappen en/of elke andere aan Megabar Amsterdam BV gelieerde vennootschap ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon / personen met wie een Overeenkomst tot levering van Diensten wordt gesloten.

3. Offerte: de door Megabar Amsterdam BV gedane offerte voor het leveren van Diensten.

4. Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Megabar Amsterdam BV, waaronder edoch niet uitsluitend verstaan dient te worden de Overeenkomsten tot het verzorgen of houden van evenementen in de breedste zin des woords, al dan niet in een van de locaties van Megabar Amsterdam BV.

5. Dienst(en): de door Megabar Amsterdam BV te ontwikkelen producten en te verlenen diensten, waarbij Opdrachtgever en Megabar Amsterdam BV een Overeenkomst sluiten.

6. Promotor: de natuurlijke of rechtspersoon / personen die een overeenkomst of Overeenkomst met Megabar Amsterdam BV sluiten, waarbij deze persoon / personen Events organiseren in de locatie van Megabar Amsterdam BV.

7. Event(s): de door de Promotor georganiseerde voor publiek toegankelijke clubevenementen in de locatie van Megabar Amsterdam BV.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod en Offerte van Megabar Amsterdam BV en elke Overeenkomst met Megabar Amsterdam BV. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website https://clubabe.com/termsandconditions/.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

3. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Megabar Amsterdam BV worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Megabar Amsterdam BV in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk verworpen.

5. De algemene voorwaarden van Koninklijke Horeca Nederland (Uniforme Voorwaarden Horeca (hierna te noemen: “UVH”)) strekken ter aanvulling op deze algemene voorwaarden en zijn tevens van toepassing op alle Diensten van Megabar Amsterdam BV. De UVH zijn te vinden op de website van de Koninklijke Horeca Nederland en wel onder http://www.khn.nl/uvh-nl.

6. In afwijking op artikel 2.1 van de UVH prevaleren, bij strijd tussen de UVH en deze algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden.

7. Megabar Amsterdam BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.

9. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Megabar Amsterdam BV en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes
1. Alle aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven zijn indicatief en geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Aanbiedingen, Offertes en prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen van de werkzaamheden.

3. Een Offerte heeft een geldigheidsduur van 10 dagen. Is de Offerte niet binnen deze periode aanvaard, dan is zij komen te vervallen.

4. Opdrachten volgende uit de Offertes dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Megabar Amsterdam BV een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan zal de inhoud van het aanbod en/of de Offerte als het overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Megabar Amsterdam BV eerst nadat deze schriftelijk door Megabar Amsterdam BV zijn bevestigd.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Megabar Amsterdam BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Megabar Amsterdam BV schriftelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Megabar Amsterdam BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

8. Elke Overeenkomst voor het leveren van Diensten wordt met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Megabar Amsterdam BV.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Megabar Amsterdam BV heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. Alsdan zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is om een tijdig en juist verrichten van de werkzaamheden door Megabar Amsterdam BV mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst voornoemde benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Megabar Amsterdam BV zijn verstrekt, heeft Megabar Amsterdam BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Een en ander is onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV om door Opdrachtgever volledige schadeloos gesteld te worden.

3. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de Overeenkomst door of namens Opdrachtgever verstrekt. Indien bij uitvoering van de Overeenkomst Megabar Amsterdam BV volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen en/of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de derde met betrekking tot toegestane afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, prijs en hoedanigheid van deze goederen en/of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever.

4. Megabar Amsterdam BV is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Megabar Amsterdam BV is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige data, gegevens.

5. Indien door Megabar Amsterdam BV of door Megabar Amsterdam BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Megabar Amsterdam BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

7. Voor zover Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst geld van Megabar Amsterdam BV krijgt, bijvoorbeeld kickbacks over F&B omzet, dient Opdrachtgever deze binnen 3 maanden na het desbetreffende evenement te factureren aan Megabar Amsterdam BV. Voor zover Opdrachtgever zulks nalaat, vervalt dit recht en enige betalingsverplichting of verschuldigdheid van Megabar Amsterdam BV terzake. 8. Opdrachtgever garandeert jegens Megabar Amsterdam BV dat zij zich – bij het te houden evenement in de locatie - zal houden aan alle vergunningseisen, met inbegrip van het veiligheidsplan, van Megabar Amsterdam BV. Opdrachtgever vrijwaart Megabar Amsterdam BV voor alle schade die Megabar Amsterdam BV lijdt of zal lijden wegens tekortkoming van dit verzuim.

Artikel 5: De prijs
1. Door Megabar Amsterdam BV opgegeven prijzen in de Offerte die de basis vormt voor de Overeenkomst dan wel tussen partijen overeengekomen afwijkende prijzen, zijn gebaseerd op prijzen en (kostprijsbepalende) voorwaarden zoals die bij Megabar Amsterdam BV bekend waren tijdens het opstellen van de Offerte. Voor zover de prijzen en voorwaarden tussen voornoemd moment en het moment van het leveren van de Diensten veranderen in het nadeel van Megabar Amsterdam BV, heeft Megabar Amsterdam BV het recht prijswijzigingen aan te brengen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, zullen gewijzigde tarieven pas na 1 maand na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen zullen gelden, door middel van een aangetekende brief. Indien Megabar Amsterdam BV deze brief niet binnen 7 dagen na verzending van de kennisgeving inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan Megabar Amsterdam BV haar prijzen jaarlijks telkens op 1 januari indexeren conform de opgaven van het CBS.

4. Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte, de Overeenkomst of de prijslijst, zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

5. Bij duur Overeenkomsten zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Megabar Amsterdam BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Megabar Amsterdam BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Een deel van een maand wordt als volledige maand berekend.

4. Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 250,-- tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de werkelijk door Megabar Amsterdam BV gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5. Megabar Amsterdam BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan Megabar Amsterdam BV te allen tijde een voorschot ten belope van minimaal de helft van het factuurbedrag van Opdrachtgever verlangen en/of desgewenst een het volledige bedrag aan vaste kosten bij wijze van voorschot, waarbij laatgenoemd bedrag uiterlijk één dag voorafgaand aan de Dienst op de rekening van Megabar Amsterdam moet zijn bijgeschreven. Megabar Amsterdam BV is daarnaast om haar moverende redenen te allen tijde gerechtigd de volledige betaling van de vaste en de variabele kosten (deze laatste bij benadering) als voorschot te verlangen. Voor zover een Opdrachtgever dit voorschot niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, is Megabar Amsterdam BV gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Voor zover Megabar Amsterdam BV aantoonbaar werkzaamheden heeft verricht in de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever gehouden zijn deze werkzaamheden volledig te vergoeden.

Artikel 7: Wijziging(en) van de Diensten
1. Indien Opdrachtgever met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd zal dit geen invloed hebben op de overeengekomen prijs voor de Diensten van Megabar Amsterdam BV. Bij meer personen heeft Megabar Amsterdam BV het recht om een meerprijs per persoon in rekening te brengen, gebaseerd op de prijs genoemd in de Overeenkomst.

2. Megabar Amsterdam BV wenst het definitieve aantal personen te vernemen 5 dagen voorafgaande aan de uitvoering van de Diensten. Dit aantal zal bepalend zijn voor prijs van de Diensten en de uiteindelijke facturering. Nadien zal Opdrachtgever een marge van 5% mogen aanhouden voor afwijkingen op dit aantal, zonder dat dit invloed zal hebben op de prijs van de Diensten.

Artikel 8: Annuleringen Door Opdrachtgever
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, kan een Opdrachtgever de Overeenkomst met Megabar Amsterdam BV ontbinden en derhalve de boeking bij Megabar Amsterdam BV annuleren door middel van tijdige mededeling daarvan. Annulering dient schriftelijk dan wel per email en aantoonbaar te geschieden. De datum poststempel dan wel datum binnenkomst op de e-mailserver van Megabar Amsterdam BV zal dienen voor de berekening van de annuleringskosten overeenkomstig het bepaalde in lid

2. Iedere annulering wordt geacht een aanbod te omvatten, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Megabar Amsterdam BV het aanbod niet onmiddellijk verwerpt.

3. Nu Megabar Amsterdam BV voorbereidingskosten maakt ten behoeve van een Opdrachtgever, zal een Opdrachtgever – tenzij annulering 6 maanden voor de uitvoering van de Diensten heeft plaatsgevonden – de volgende annuleringskosten aan Megabar Amsterdam BV dienen te voldoen: a) Bij annulering meer dan 3 maanden voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 10% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen. b) Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 15% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen. c) Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 35% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen. d) Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 60% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen. e) Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 85% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen. f) Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering is de Opdrachtgever verplicht 100% van het totaal gereserveerde en begrote bedrag in de Overeenkomst te betalen.

4. Voor zover de daadwerkelijke kosten van de zijde van Megabar Amsterdam BV ten gevolge van de annulering de kosten overstijgen van de kosten genoemd in lid 2 van dit artikel, is Megabar Amsterdam BV gerechtigd de meerkosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

5. Voor zover Megabar Amsterdam BV diensten van derden heeft betrokken en deze derden annuleringsvoorwaarden hanteren, zullen bovenop de annuleringsvoorwaarden van Megabar Amsterdam BV de annuleringsvoorwaarden van deze toeleveranciers gelden. Megabar Amsterdam BV is alsdan gerechtigd eventuele kosten intergraal op de Opdrachtgever te verhalen. Door Megabar Amsterdam BV

6. Megabar Amsterdam BV heeft het recht de levering van de overeengekomen Diensten, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van levering van de Diensten, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan Megabar Amsterdam BV betaalde gelden. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal Megabar Amsterdam BV nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.

7. In de gevallen als bedoeld in lid 5 van dit artikel kan Megabar Amsterdam BV één of meerdere voorstellen doen voor een vervangende locatie, dan wel zal de Diensten in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever moet Megabar Amsterdam BV binnen 48 uur na de annulering en de door Megabar Amsterdam BV geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van de geponeerde voorstellen of niet.

8. Megabar Amsterdam BV behoudt zich het recht voor Overeenkomsten voor het leveren van Diensten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van de Overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door Opdrachtgever, dat Megabar Amsterdam BV de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door Opdrachtgever, waarbij leden 1 en 2 van dit artikel overeenkomstig op van toepassing zijn.

9. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 7 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Megabar Amsterdam BV alsnog gerechtigd de in lid 7 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

10. Megabar Amsterdam BV heeft hoe dan ook te allen tijde het recht de Diensten te staken en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen voor zover naar de discretionaire mening van Megabar Amsterdam BV de levering van de Diensten en/of voortzetting van de Overeenkomst een gevaar oplevert voor enig (commercieel) (bedrijfs-)belang van Megabar Amsterdam BV. Een en ander zonder dat Megabar Amsterdam BV zelf schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en uitdrukkelijk onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadevergoeding.

Artikel 9: Ontbinding en vernietiging
1. Megabar Amsterdam BV kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Megabar Amsterdam BV niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet en/of zich een aan de Opdrachtgever toe te rekenen gebeurtenis voordoet waardoor de naam en reputatie van de Dienst, Megabar Amsterdam BV en/of Opdrachtgever zelf en/of de locatie zodanig in diskrediet wordt gebracht, dat voortzetting van deze overeenkomst redelijkerwijze niet gevergd kan worden. Een en ander zonder dat Megabar Amsterdam BV zelf schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en uitdrukkelijk onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadevergoeding.

2. Megabar Amsterdam BV heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever faillissement aanvraagt dan wel het faillissement voor haar wordt aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Hieronder wordt tevens verstaan het toepasselijk verklaren van de regeling als bedoeld in artikel 284 Faillissementswet. Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

3. Megabar Amsterdam BV heeft hoe dan ook te allen tijde het recht de Diensten te staken en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden voor zover naar de discretionaire mening van Megabar Amsterdam BV de levering van de Diensten en/of voortzetting van de Overeenkomst een gevaar oplevert voor enig (commercieel) (bedrijfs-)belang van Megabar Amsterdam BV. Een en ander zonder dat Megabar Amsterdam BV zelf schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en uitdrukkelijk onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadevergoeding.

4. Het recht op vernietiging dan wel ontbinding van de Overeenkomst, anders dan in de gevallen genoemd in deze algemene voorwaarden, alsmede het recht op vernietiging van de Overeenkomst wordt door Partijen uitgesloten.

Artikel 10: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Megabar Amsterdam BV aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Voor zover Opdrachtgever hier niet aan voldoet, is Opdrachtgever meteen in verzuim voor wat betreft deze verplichting.

2. Indien Opdrachtgever de in lid 1 genoemde verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. Onder deze kosten dienen eveneens – maar niet beperkt tot – verstaan te worden de kosten van het huren of anderszins tijdelijk betrekken van soortgelijke niet gebrekkige zaken, de kosten van het herstel en indien en voor zover herstel ten behoeve van Megabar Amsterdam BV binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de kosten van het vervangen van deze zaken.

3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Megabar Amsterdam BV aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. De totale aansprakelijkheid van Megabar Amsterdam BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurOvereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 6 maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Megabar Amsterdam BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden; b. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

3. Megabar Amsterdam BV is slechts aansprakelijk voor persoonlijke schade en schade waarvoor zij op grond van productaansprakelijkheid aansprakelijk is, voor zover die is ontstaan door opzet of grove schuld van het management, vertegenwoordigers, en/of werknemers van Megabar Amsterdam BV. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 10.000,--.

4. Aansprakelijkheid van Megabar Amsterdam BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verliezen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5. De aansprakelijkheid van Megabar Amsterdam BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Megabar Amsterdam BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Megabar Amsterdam BV ook na de termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Megabar Amsterdam BV in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Megabar Amsterdam BV meldt.

7. Opdrachtgever vrijwaart Megabar Amsterdam BV voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Megabar Amsterdam BV geleverde Diensten, behoudens, indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de Diensten.

8. Voor zover Megabar Amsterdam BV bij haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Megabar Amsterdam BV weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Megabar Amsterdam BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Megabar Amsterdam BV of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Megabar Amsterdam BV.

9. Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan op de voorgaande leden van dit artikel bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen doch nimmer meer dan € 10.000,--.

10. Indien Megabar Amsterdam BV aansprakelijk is op grond van de leden van dit artikel en Megabar Amsterdam BV zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt en door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

11. In geval van ontbinding – voor zover mogelijk – heeft Megabar Amsterdam BV met de vergoeding van schade in het licht van dit artikel tevens voldaan aan haar eventuele ongedaanmakingsverplichting.

12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Megabar Amsterdam BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be¬drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen Megabar Amsterdam BV tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.

Artikel 12: Overmacht
1. Megabar Amsterdam BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Megabar Amsterdam BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Megabar Amsterdam BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Megabar Amsterdam BV worden daaronder begrepen.

3. Megabar Amsterdam BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Megabar Amsterdam BV haar verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht zich voordeed.

6. Voor zover Megabar Amsterdam BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Megabar Amsterdam BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13: Locatiegebonden bepalingen
1. Op het gebruik dan wel uitstrooien van rijst, confetti, serpentine, bloemblaadjes en/ of soortgelijke producten op de locatie van Megabar Amsterdam BV rust een verbod alsmede op het gebruik van vuurwerk en aanverwanten, tenzij Opdrachtgever hiervoor een toereikende overheidsvergunning voor heeft. Op het gebruik van deze voorwerpen door de Opdrachtgever rust een boete van € 500,00 per overtreding, onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV om haar volledige schade in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

2. Op de locatie van Megabar Amsterdam BV dient rekening te worden gehouden met de omwonenden bij aankomst en vertrek. Claxonneren en luid gejuich is verboden. Voor zover Megabar Amsterdam BV schade ondervindt door dergelijk gedrag, zal zij deze schade op Opdrachtgever verhalen, waaronder eventuele boetes die zij van overheidswege dientengevolge krijgt. Bands en Deejays moeten i.v.m. geluidsoverlast en verkeersoverlast in de ochtend volgend op de avond van de Diensten met Megabar Amsterdam BV vooraf goed afstemmen wanneer zij hun apparatuur kunnen komen ophalen en/of wanneer zij willen op- of afbouwen.

3. Live Music: Opdrachtgever garandeert dat zij (met in begrip van de door haar ingeschakelde derde toeleveranciers) zich zal houden aan de wettelijke en locatie gebonden geluidsniveaus, waarbij is voorgeschreven welke hoeveelheid decibel maximaal op de locatie is toegestaan. Opdrachtgever verklaart zich aldus aan de voorgeschreven geluidsniveaus te zullen houden en de door haar althans in opdracht van haar geproduceerde muziek binnen deze niveaus te zullen houden. Tevens verklaart Opdrachtgever zich in verband met het geluidsniveau te zullen houden aan de vooraf overeengekomen speeltijd alsmede aan de aanwijzingen van de bedrijfsleiding van het bedrijf, alwaar het geluid ten gehore wordt gebracht. De opdrachtgever zal zelf voor eventuele vergunningen moeten zorgen tenzij anders is overeengekomen. De buitendeuren van beide vleugels dienen gesloten te zijn indien er versterkt geluid aanwezig is.

4. Opdrachtgever verplicht zich tot het achterlaten van de ruimtes op de dag waarop de Dienst heeft plaatsgevonden in een zelfde staat als deze ruimtes zijn aangetroffen voor de start van de Dienst.

5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het volledig bedrijfsklaar zijn van alle onderdelen vallend onder haar discipline tenminste 60 minuten voor openstelling van de Dienst voor het publiek.

6. Inrichting van de zaal door Opdrachtgever is voor rekening van Opdrachtgever en gebeurt in overleg met en na toestemming van Megabar Amsterdam BV. Opdrachtgever is verplicht alle materialen (decorstukken e.d.) direct na afloop van iedere Dienst mee te nemen.

7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om attributen aard- en nagelvast in de locatie van Megabar Amsterdam BV aan te brengen.

8. Opdrachtgever is verplicht in overleg met Megabar Amsterdam BV decoratie/ materialen voorafgaand aan de Dienst op de locatie te voorzien van deugdelijk brandwerend materiaal, dat aan de wettelijke eisen/ voorschriften voldoet.

9. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle bezoekers van de Dienst en de locaties van Megabar Amsterdam BV zich zullen confirmeren aan huisregels van Megabar Amsterdam BV, zoals deze worden gecommuniceerd op de website van Megabar Amsterdam BV alsmede bij de entree van de locaties van Megabar Amsterdam BV.

Artikel 14: Klachten
1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever bij Megabar Amsterdam BV schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan.

2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan Megabar Amsterdam BV kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

4. Megabar Amsterdam BV dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

5. Voor zover Opdrachtgever schade en deze een terechte klacht heeft ingediend, gelden de bepalingen van artikel 12.

Artikel 15: Intellectuele- en Industriële Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde en/of geleverde werken, waaronder alle namen en concepten van evenementen die georganiseerd worden in de locaties van Megabar Amsterdam BV, waaronder ook de evenementen georganiseerd door Promotors, berusten uitsluitend bij Megabar Amsterdam BV; tenzij Partijen daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

2. Onder werken als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan: recepten, ontwerpen, documentatie, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, geschreven- en/of visuele concepten, tekeningen, prototypen, namen, domeinnamen, social media accounts, ontwerpschetsen en andere materialen en/of bestanden die vervaardigd zijn in het kader van (de voorbereiding van) de vervaardiging van de Diensten.

3. Het is Opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke toestemming van Megabar Amsterdam BV niet toegestaan de concepten / ontwerpen / namen etc. ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk ruimer gebruik komt Megabar Amsterdam BV, zonder enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 10.000,–

4. Opdrachtgever zal ten tijde van de te leveren Diensten intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden respecteren.

5. Voor zover Opdrachtgever rechten houdt van werken van intellectueel en industriële eigendomsrechten die volgen uit de Overeenkomst en die Megabar Amsterdam BV moeten toekomen op grond van de Overeenkomst, zoals de werken als genoemd in lid 1, dan draagt Opdrachtnemer deze hierbij over aan Megabar Amsterdam BV dan wel, voor zover noodzakelijk, is Opdrachtgever gehouden alle rechten en alle werken aan Megabar Amsterdam BV over te dragen op eerste verzoek van Megabar Amsterdam BV.

6. Voor zover Opdrachtgever zich niet houdt aan het verzoek van Megabar Amsterdam BV verbeurt Opdrachtgever aan Megabar Amsterdam BV een contractuele boete van € 1000,— per dag dat Opdrachtgever zich niet hieraan houdt, onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadevergoeding.

Artikel 16: Promotors Onverminderd het voorgaande, zijn artikelen 16 en 17 is van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Megabar Amsterdam BV en Promotors.

1. Promotor organiseert en host Events op eigen naam en voor eigen rekening en risico, op de data en tijdstippen, zoals Partijen zijn overeengekomen.

2. Promotor zal geen ander voor publiek evenement organiseren op voornoemde data en tijdstip van de Events in Amsterdam.

3. Promotor garandeert dat zij de Events zal organiseren en garandeert dat zij daarvoor de promotionele verplichtingen op zich neemt als bedoeld in artikel 17.

4. Megabar Amsterdam BV is, naar haar discrete beoordeling, gerechtigd om data van Events te herroepen, voor zover zij daarvoor bedrijfseconomische redenen heeft dan wel veiligheidsredenen. Megabar Amsterdam BV zal zulks trachten zo snel mogelijk, bijvoorbeeld 2 weken voor de datum van een Event, kenbaar te maken.

5. Onverminderd de bevoegdheden die hen krachtens de wet toekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 9, is Megabar Amsterdam BV gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en/of schadevergoeding te vorderen, in ieder geval indien: a. Promotor de commerciële en/of bedrijfsbelangen en/of de goede naam van Megabar Amsterdam BV schaadt, heeft geschaad en/of voorzienbaar zal schaden, zulks ter discrete beoordeling van Megabar Amsterdam BV; b. Promotor gedurende 2 achtereenvolgende edities per Event een lagere omzet voor Megabar Amsterdam BV dan € 8.000,-- per Event genereert voor Megabar Amsterdam BV als bedoeld in lid 8, waarbij Promotor zich wel heeft gehouden aan haar verplichten als bedoeld lid 8.

6. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd, conform haar vergunning, maximaal 321 bezoekers te ontvangen op de locatie aan de Amstelstraat 30. Boven dit aantal is Megabar Amsterdam BV gerechtigd de mensen de toegang te ontzeggen, dan wel gerechtigd gasten de locatie te laten (doen) verlaten. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd tot het vergeven van maximaal 50 kaarten aan haar eigen netwerk (medewerkers, ambassadeurs en aandeelhouders van Megabar Amsterdam worden niet meegerekend voor dit aantal). Voor deze kaarten is Megabar Amsterdam BV geen vergoeding aan Promotor verschuldigd.

7. Promotor zal onder geen beding VIP tafels c.q. tafelarrangementen verkopen en zal onder geen beding deze diensten promoten. Voor zover Promotor zulks wel aantoonbaar doet, verbeurt zij een dadelijk opeisbare contractuele boete van € 2.500 per keer dat zij in verzuim is, onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadeloosstelling. Overtreding van dit verbod, geeft Megabar Amsterdam BV het recht om deze overeenkomst te beëindigen dan wel te ontbinden.

8. Alle food and beverage omzet die gemaakt wordt binnen de locaties van Megabar Amsterdam BV tijdens het Event, zowel op gasten in de lounges alsmede alle reguliere gasten, komt uitsluitend voor rekening van Megabar Amsterdam BV, tenzij Partijen hier schriftelijk andersluidende afspraken over maken. Promotor garandeert hierbij een omzet van minimaal € 3.000,-- per Event. Voor zover voornoemd bedrag niet gehaald wordt, is Promotor gehouden het daadwerkelijke omzetbedrag te voldoen aan Megabar Amsterdam BV tot aan het bedrag van € 3.000,-- per Event.

9. Voor zover Promotor gebruik maakt van de merk-, handelsnaam en tekens van Megabar Amsterdam BV (Club ABE dan wel ABE club & lounge) dient Promotor hiervoor vooraf en tijdelijk schriftelijke toestemming aan Megabar Amsterdam BV te vragen, welke toestemming niet op onredelijke gronden onthouden zal worden. Elke uiting van Promotor terzake het Event zal minimaal het logo en de naam “ABE club & lounge” of “Club ABE” van ABE bevatten en een verwijzing naar de website www.clubabe.com en waar mogelijk een verwijzing naar de Facebook en instagrampagina van Club ABE.

10. Megabar Amsterdam BV zal verder voor eigen rekening beveiligingsmedewerkers, minimaal 2 en maximaal 4 mankrachten, verzorgen voor de volledige duur van het Event. Alle kosten voor meer mankrachten als hiervoor bedoeld komen volledig ten laste van Promotor. Megabar Amsterdam BV zal Promotor hiervoor een factuur sturen en Promotor deze factuur binnen 2 werkdagen aan Megabar Amsterdam BV voldoen. Deze kosten kunnen niet verrekend worden met andere vorderingen die Promotor op Megabar Amsterdam BV zal hebben of menen te hebben. De beslissing of meer mankrachten nodig zijn worden door Megabar Amsterdam BV aan Promotor medegedeeld uiterlijk 3 dagen voor het Event, en hangt af van het discrete oordeel van Megabar Amsterdam BV of meer mankrachten nodig zijn ten behoeve van een ordentelijk verloop van het Event.

11. Megabar Amsterdam BV zal uitsluitend met haar eigen deurhostesses te werken op Events. Dit verzorgt een eenduidig deurbeleid en zo waakt Megabar Amsterdam BV ervoor dat er een hostess staat die goed samenwerkt met de beveiligingsmedewerkers aan de deur. Megabar Amsterdam BV zal in overleg met Promotor een deurhostess plaatsen en er voor zorgdragen dat deze hostesses tijdig aanwezig zullen zijn bij de Events. Promotor zal in overleg met de Hostesses een deurbeleid bepalen, waarbij geldt dat Megabar Amsterdam BV te allen tijde het recht heeft om mensen de toegang te weigeren. De kosten voor deze hostesses komen voor rekening en risico van Promotor. Promotor garandeert dat zij dit bedrag aan het einde van de inzet van deze hostesses aan de hostesses zal voldoen. Promotor vrijwaart Megabar Amsterdam BV dan ook voor alle aanspraken van deze hostesses.

12. Ten behoeve van het Event als omschreven draagt Megabar Amsterdam BV, voor eigen rekening en risico, voor uitsluitend zorg voor: a. maximaal 6 bartenders, b. maximaal 3 VIP dames, c. maximaal 2 garderobe medewerkers, d. maximaal 2 barbacks, e. het schoonhouden van de toiletten. Inzet van het personeel als hierboven genoemd is afhankelijk van de te verwachten drukte van het Event en zal minimaal 3 dagen voorafgaand aan het Event tussen Partijen worden besproken. Voor zover er meer mensen nodig zijn als hierboven bedoeld, dan zullen Partijen een aparte bargarantie hiervoor afspreken met elkaar.

13. Megabar Amsterdam BV zal het Event eveneens tijdig promoten via haar eigen social media kanalen en via haar website. Promotor zal hiervoor het promotiemateriaal tijdig aan Megabar Amsterdam BV ter beschikking stellen.

14. Promotor garandeert en verplicht zich ervoor zorg te dragen dat bij de uitoefening van haar rechten en het organiseren en exploiteren van het Event als bedoeld in artikel 1 op generlei wijze schade wordt toegebracht aan de eer en goede naam van Megabar Amsterdam BV als ook schade wordt toegebracht aan de goede verstandhouding die zij heeft met de politie, gemeente en haar toeleveranciers.

15. Promotor garandeert dat zij, als ook enige andere aan Promotor gelieerde moeder-, zuster- en/of dochtervennootschap en/of onderneming, het Event uitsluitend in de locatie van Megabar Amsterdam BV zal houden en zij zelf (al dan niet via derden) een event onder de (merk- en handels)naam van het Event op andere locaties zal verzorgen. Promotor is gerechtigd grotere edities c.q. evenementen rondom het Event te houden, onder de (merk- en handels)naam van het Event, op andere locaties in en rondom Amsterdam (locaties met een capaciteit van minimaal 1200 bezoekers), waarbij (de locatie van) Club AIR of Escape zijn uitgesloten. Megabar Amsterdam BV zal van Promotor 25% van alle bruto-opbrengsten verkrijgen die zij maakt met de exploitatie van deze events buiten de locatie van Megabar Amsterdam BV onder de (merk- en/of handels)naam van het Event dan wel maakt met de exploitatie van de naam en/of overige intellectuele- en industriële eigendomsrechten van het Event. 1x per kwartaal en hoe dan ook telkens na een event buiten Megabar Amsterdam BV zal Promotor een statement verschaffen van haar accountant over de opbrengsten en het aandeel van Megabar Amsterdam BV, waarna Megabar Amsterdam BV Promotor een factuur zal verstrekken, die binnen 30 dagen aan Megabar Amsterdam BV voldaan zal worden. Megabar Amsterdam BV is gerechtigd om 1x per jaar deze statements aan een boekhoudkundig onderzoek te onderwerpen door een registeraccountant, waarbij geldt dat als er een discrepantie is tussen wat daadwerkelijk is afgerekend en wat Megabar Amsterdam BV had moeten verkrijgen, de kosten voor de accountant voor rekening van Promotor komen. Een dergelijk onderzoek zal een redelijke termijn van aankondiging kennen en geschieden op normale kantooruren. Promotor is gehouden hieraan medewerking te verlenen.

16. Het is Promotor niet toegestaan de locatie onder te verhuren dan wel rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen dan wel in sublicentie te geven, zonder schriftelijke toestemming van Megabar Amsterdam BV.

17. Promotor is gerechtigd de apparatuur en de locatie te gebruiken voor de Events. Alle apparatuur wordt voorafgaand aan een Event gecontroleerd door Megabar Amsterdam BV. Voor zover er schade is aangebracht tijdens het Event aan de apparatuur en de locatie, is Promotor hiervoor aansprakelijk jegens Megabar Amsterdam BV en zal zij de schade van Megabar Amsterdam BV aan Megabar Amsterdam BV vergoeden.

18. Voor zover Promotor zich niet houdt aan de verplichtingen volgend uit leden 2,3 en 7 zal Promotor aan Megabar Amsterdam BV verschuldigd zijn een contractuele boete van € 10.000,-- per keer of per dag(deel) dat Promotor in gebreke blijft aan deze verplichtingen te voldoen; zulks onverminderd het recht van Megabar Amsterdam BV op volledige schadeloosstelling.

Artikel 17: PR & Marketing verplichtingen Promotors 1. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event haar artwork aanleveren bij Megabar Amsterdam BV. 2. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event het Event aanmaken via Facebook en haar netwerk en ambassadeurs hiervoor uitnodigen.

3. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event het Event aanmelden bij de relevante party websites.

4. Promotor zal uiterlijk 3 weken voorafgaand aan een Event al haar social media kanalen (minimaal Facebook, Instagram en Snapchat) inzetten ten behoeve van de promotie van een Event en draagt er zorg voor dat zij minimaal 25 ambassadeurs heeft die dat ook minimaal 1x per week zullen doen tot aan het Event.

5. Artwork moet, voordat dit online gaat, gecheckt worden door Megabar Amsterdam BV. Zonder schriftelijke toestemming van Megabar Amsterdam BV mag artwork van Promotor ten aanzien van het Event niet openbaar worden gemaakt.

6. Het Club ABE logo moet op alle uitingen (zoals party foto’s en video’s van het Event) en content zichtbaar worden verwerkt. Deze mag alleen rechtsonder of rechtsboven het beeld worden gebruikt.

7. Het is mogelijk om in overleg met Megabar Amsterdam BV via het Club ABE Facebook en Instagram account een gesponsord bericht te plaatsen, voor rekening van de Promotor.

8. Uiterlijk 7 dagen na het Event plaatst Promotor het fotoalbum van het Event online en worden de foto’s verstrekt aan Megabar Amsterdam BV per mail naar abigael@megabarcreations.com. Dit zal dan op de website en social media accounts van Megabar Amsterdam BV geplaatst worden.

Artikel 18: Algemeen
1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding zowel tijdens de duur van deze Overeenkomst als na beëindiging daarvan, van alle vertrouwelijke informatie die zij direct of indirect ter kennis komen tijdens of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zowel aangaande elkaar als ook aangaande gasten, personeel, toeleveranciers en/of relaties van elkaar, ongeacht de wijze waarop zij van deze informatie kennis hebben genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en de Overeenkomst(en) is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen die direct of indirect uit de Overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen in eerste aanleg uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

Megabar Amsterdam BV
Amstelstraat 30 1017 DA AMSTERDAM
The Netherlands
+31208457872
info@clubabe.com   


Opening hours Thursday  | From 23:30 - 04:00
Friday     | From 23:30 - 04:00
Saturday | From 23:30 - 04:00
Sunday | From 23.30 - 04.00


  ABE Club & Lounge
©2019
Contact: You can reach us at the office from
Monday - Friday between 10AM and 6PM.
At the Club you can reach us via textmessage.

Office Number: 31 (0)20 845 7872
Club Number: 31 (0)6 24 48 25 90
INFO: info@clubabe.com
PRESS and PR: abigael@clubabe.com
REGARDING CLUBNIGHTS: florine@clubabe.com